Rekrutacja do Szkoły Branżowej I stopnia

 

karta informacyjna - potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły

podanie_o_przyjecie_do_branzowej_szkoly_i_stopnia

  zaswiadczenie_o_praktyce

Działając na podstawie ZARZĄDZENIA nr 4/2019 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  przypomina się, że złożenie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Starej Kiszewie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym musi nastąpić do 18 czerwca 2019r., natomiast uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego następuje od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 13.30.

Lista przyjętych będzie dostępna w sekretariacie szkoły 5 lipca 2019r. w godz. 7.30-12.00. Oryginały dokumentów należy złożyć najpóźniej do 10 lipca 2019 r. do godz. 13.30. W załączeniu znajdują się druki podania, karty informacyjnej, zaświadczenie o praktyce.


Dyrektor

Zespołu Kształcenia i Wychowania

w Starej Kiszewie

Ewa Bembnista