Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Stara Kiszewa, 18.09.2019r.

 

Zarządzenie Nr 1/2019

w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego, zarządzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

 

Dla Szkoły Podstawowej:

14.10.2019 r.,  31.10.2019 r.,  21,22,23,04.2020 r.,  12.06.2020 r.

 

Dla Branżowej Szkoły I Stopnia:

14.10.2019r., 31.10.2019r., dni egzaminów zawodowych, 12.06.2020r.

W tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 - 13.30 lub zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Uczniowie dowożeni na co najmniej 2 dni wcześniej muszą zgłosić chęć przyjazdu do swojego wychowawcy na piśmie.

Dyrektor 

mgr Michał Bieliński