Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Stara Kiszewa, 14.09.2020r.

 

Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego, zarządzam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

 

Dla Szkoły Podstawowej:

04.01.2021 r.,  05.01.2021 r.,  25,26,27.05.2021 r.,  04.06.2021 r.

 

Dla Branżowej Szkoły I Stopnia:

04.01.2021 r.,  05.01.2021 r.,  25,26.05.2021 r.,  04.06.2021 r., 22.06.2021 r.

W tych dniach zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 - 13.30 lub zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Uczniowie dowożeni na co najmniej 2 dni wcześniej muszą zgłosić chęć przyjazdu do swojego wychowawcy na piśmie.

Dyrektor 

mgr Michał Bieliński