Egzamin Ósmoklasisty

 

   Zmiany_na_egzaminie_ósmoklasisty_i_egzaminie_maturalnym_w_2021

 

 

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym

 1. język polski -  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka -  26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00

W terminie dodatkowym

 1. język polski - 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
 2. matematyka - 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 
  • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

  • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

  • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

  • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

  • W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

  • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

   a. języka polskiego

   b. matematyki

   c. języka obcego nowożytnego

   d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

  • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

   a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
   b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
   c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

  • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

  • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

  • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

  • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

  • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

  • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.


Lektury obowiązkowe do egzaminu ósmoklasisty

W latach 2019–2021 na egzaminie z języka polskiego będą pojawiały się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII i VIII.

 Klasy IV-VI

 1. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa
 2. Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)
 3. Rene Gościnny, Jean-Jacques Sempe, Mikołajek (wybór opowiadań)
 4. Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
 5. Ignacy Krasicki, wybrane bajki
 6. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
 7. Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego)
 8. Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni
 9. Bolesław Prus, Katarynka
 10. Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
 11. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
 12. Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
 13. Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
 14. Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie; o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce
 15. Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w' tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie
 16. Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie
 17. Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce

 Klasy VII i VIII 

 1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 2. Aleksander Fredro, Zemsta
 3. Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w' tym treny I, V, VII, VIII
 4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 5. Ignacy Krasicki, Żona modna
 6. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cześć II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)
 7. Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę
 8. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 9. Juliusz Słowacki, Balladyna
 10. Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 11. Sławomir Mrożek, Artysta
 12. Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż)

 

  ARKUSZ EGZAMINACYJNY J.POLSKI

  ARKUSZ EGZAMINACYJNY J.ANGIELSKI

  arkusz_egzaminacyjny_matematyka.pdf